Obchodní podmínky | Psí hotel na jihu
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem Psího hotelu a Psí školky NA JIHU (dále jen hotel) je Jaroslav ŠUSTEK (dále jen Provozovatel) se sídlem a provozovnou na adrese Sviny 48, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1, IČO 03930220

Pokud není dohodnuto jinak, řídí se smluvní vztah o ubytování psa dle občanskoprávního zákoníku v platném znění.

Majitel i Provozovatel si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření obchodněprávního vztahu o ubytování psa podepsáním Karty psa a Protokolu a prohlašují, že jejich vůle není v rozporu s písemným jazykovým projevem, s nímž se důkladně seznámili.

Veškeré podepsané dokumenty zůstávají uloženy u Provozovatele po dobu jednoho roku.

Dále Majitel svým podpisem stvrzuje, že:

pes je klinicky zdráv, netrpí nemocemi infekčního charakteru a nemá žádnou chronickou či skrytou nemoc, v případě feny, že není březí (na případné její hárání je povinen předem upozornit! viz obecné podmínky přijetí psa)

bere na sebe možné riziko, že pobyt psa v jiném prostředí může mít u citlivého jedince nepříznivý vliv na jeho psychický stav, což se může projevit až po jeho převzetí z hotelu

bere na vědomí, že při pobytu může dojít ke zranění psa některým jiným psem, k odřeninám či jiným poškozením. Provozovatel v tomto učiní veškerá opatření, aby bylo toto riziko minimalizováno a má sjednáno příslušné pojištění

zaplatí při předání psa do hotelu 100% zálohu (popř. doplatí zbylých 50% v případě již dříve složené rezervační zálohy při sjednání závazné rezervace) celého požadovaného pobytu včetně stravy (nemá-li vlastní s sebou) dle aktuálního ceníku, s kterým byl seznámen. Pokud si Majitel vyzvedne psa před dohodnutým termínem, záloha se nevrací z důvodu rezervace tohoto pobytu. Uvedená rezervační záloha je vratná pouze v případě neočekávané překážky v přijetí psa do hotelu ze strany Provozovatele (nemoc, karanténa apod.) nebo v případě zrušení pobytu psa 14 dnů před jeho nástupem.

bere na vědomí, že pokud si z hotelu či školky nevyzvedne psa, v  protokolu o předání psa, sjednaném termínu, vyplývá pro něho povinnost zaplatit poplatek za pozdní vyzvednutí v částce 100,- s tím, že nevyzvedne-li psa do 21. hodiny zůstává pes v hotelu a Majiteli bude navíc účtován další den v hotelu – rozdíl (doplatek) Majitel zaplatí při vyzvednutí psa z hotelu. V případě nevyzvednutí psa do 3 dnů po vypršení dohodnutého termínu, budou vzniklé náklady účtovány s 50% navýšením a při jejich neuhrazení bude vše vymáháno právní cestou.

v případě nepředvídaných zdravotních komplikací během ubytování hradí Majitel veterinární péči sám

v případě škody způsobené Provozovateli či jinému psovi z příčiny nepravdivých údajů (pes nebyl naočkován, trpí nějakou chorobou, zatajení březosti, nakažením jiných psů nemocí či parazity v důsledku zamlčení a to i v případě agresivity apod.) jdou všechny vzniklé náklady spojené s touto škodou na vrub Majitele psa, který škodu způsobil

dává souhlas s pořizováním fotografií, obrazových i zvukových záznamů z pobytu psa v hotelu a k jejich zveřejňování za účelem jeho propagace

a dále Provozovatel se svým podpisem zavazuje, že:

v péči o svěřeného psa bude dodržovat Obecné a obchodní podmínky a podmínky dohodnuté v Kartě psa a v protokolu o předání psa

veškeré konání kolem ubytovaného psa bude prováděno přísně v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání

ubytuje psa v řádně upraveném a hygienicky čistém prostoru dle dohodnutých požadavků Majitele

zabezpečí pravidelné venčení, neustálý přístup k pitné vodě a společenské vyžití psa, pokud nebude dohodnuto jinak s Majitelem psa

zabezpečí pravidelné krmení dle dohody s Majitelem psa, maximálně však 3x denně

v případě způsobené újmy ubytovanému psovi zaviněné prokazatelně zanedbáním ze strany Provozovatele, hradí náklady veterinární péče Provozovatel

zajistí v případě potřeby nutnou veterinární péči a o vzniklé situaci bude neprodleně informovat Majitele telefonicky či e-mailem

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek  je fa. Jaroslav Šustek, se sídlem Sviny 48, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1, IČO 03930220. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058426.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Podpisem, registrací nebo odesláním komentáře (návštěvní kniha) souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely provozovatele těchto stránek.

Ve Svinech, dne …………………

Jméno, příjmení a podpis Majitele ……………………………………………………………………

podpis Provozovatele ………………………………………………………………………………….

Aktualizace k datu 25.9.2015